25/12/2017 - 21:32

Duy trì chỉ số cải cách hành chính trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu

TTH - Đây là mục tiêu chính của kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 mà UBND tỉnh vừa ban hành.

Theo đó, năm 2018, tiếp tục đưa CCHC là nhiệm vụ thường xuyên và là giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc năm của UBND tỉnh, các ngành, các cấp từ tỉnh đến cấp xã. CCHC phải tạo sự đột phá về kỷ cương, kỷ luật hành chính, hướng tới nền hành chính kiểu mẫu; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống, văn hóa ứng xử chuẩn mực nơi công sở của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần hoàn thành các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018.

Năm 2016, chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của tỉnh đứng thứ 10 toàn quốc (năm 2017 chưa xếp hạng).

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP