01/04/2017 - 06:40

Hoàn thiện cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực VHTTDL

TTH.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch và trình Chính phủ trước ngày 25/4/2017.

Phó Thủ tướng lưu ý, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập đã quy định chung cho các đơn vị sự nghiệp. Dự thảo Nghị định do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo phải xác định rõ những đặc thù của các đơn vị sự nghiệp công trong từng lĩnh vực do Bộ quản lý.

Dự thảo cần phân các đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thành nhóm có khả năng xã hội hóa cao, có điều kiện hoạt động hiệu quả theo cơ chế thị trường thì chuyển sang cơ chế hạch toán như doanh nghiệp và nhóm tiếp tục có sự hỗ trợ chi thường xuyên của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ đến hết năm 2020 để sau đó chuyển sang cơ chế đặt hàng, đấu thầu, giao nhiệm vụ, cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước.

Đồng thời, rà soát, cập nhật những quy định mới, những quy định đã được điều chỉnh gần đây liên quan đến đơn vị sự nghiệp công và cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP