23/12/2016 - 20:51

Học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 4, BCH TW Đảng (khóa XII)

TTH - Sáng 23/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Kết luận 05 – KL/TW, ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư và Nghị quyết 07 – NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị trong đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh. UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Vụ trưởng Vụ Địa phương Ban Kinh tế Trung ương Vũ Trọng Bình đến dự, phát biểu và quán triệt một số nội dung quan trọng.

Sau khi nghe Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu phát biểu khai mạc, khẳng định tầm quan trọng của hội nghị và đề nghị đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh nghiêm túc học tập, quán triệt tinh thần của Nghị quyết, hội nghị nghe Vụ trưởng Vụ Địa phương Ban Kinh tế Trung ương Vũ Trọng Bình quán triệt Nghị quyết 05 NQ/TW, ngày 1/11/2016 về “Một số chủ trương chính sách lớn, nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết 06 – NQ/TW, ngày 5/11/2016 về “Thực hiện có hiệu quả mô hình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đã quán triệt Nghị quyết 07 – NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về “Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia, bền vững”; Kế hoạch 24 – KH/TU, ngày 05/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Tiếp đó,  UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn quán triệt Kết luận 09 – KL/TW, ngày 19/10/2016 về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017”; Kết luận 05 – KL/TW, ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48 – CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP