20/07/2018 - 20:03

Huyện ủy Phong Điền quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

TTH - Ngày 20/7, Huyện ủy Phong Điền tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn.

Các đại biểu đã được quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và các văn bản quan trọng khác.

Hội nghị giúp cho cán bộ chủ chốt của huyện nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp lĩnh vực công tác, nhiệm vụ được giao. Từ đó triển khai thực hiện, đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP