Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

10/02/2014 - 10:45

Lương tâm của người cộng sản

TTH -

Trước khi vào Đảng, mỗi người đều nghiên cứu, học tập Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và trong lễ kết nạp Đảng đã tuyên thệ:

“ 1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.
 
2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
 
3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên, sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.”
 
(Báo Nhân Dân số ra ngày 14/2/2008)
 
Từ trước cho đến Cách mạng tháng 8/1945, trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và tiến hành công cuộc đổi mới thành công đa số cán bộ, đảng viên đã thực hiện đúng lời thề khi được kết nạp Đảng, đã anh dũng chiến đấu, công tác, có ý thức rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống...
 
Song, điều rất đáng buồn là hiện nay “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...”.
 
(Nghị quyết hội TW lần thứ 4, khóa XI Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - trang 22)
 
Với lương tâm của người Cộng sản, mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta hãy nghiêm khắc xem xét mình đã sống lành mạnh, sống bằng lao động của mình hay chưa?
 
Từ điển Bách Khoa Việt Nam xuất bản năm 2002, tập 2, trang 791 định nghĩa:
 
“Lương tâm là năng lực của cá nhân tự giám sát bản thân, tự đề ra cho mình nghĩa vụ đạo đức phải hoàn thành, tự đánh giá hành vi của mình.
 
Lương tâm là ý thức chủ quan của cá nhân về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với xã hội, được coi như là nghĩa vụ và trách nhiệm đối với bản thân.
 
Lương tâm không phải là một năng lực bẩm sinh, mà do điều kiện hoạt động và lập trường tư tưởng xã hội của con người quyết định...”.
 
Con người sống phải có lương tâm. Lương tâm mà chúng ta nói ở đây là lương tâm của những người Cộng sản, những con người mà khi vào Đảng đã thề là có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng... Những lời thề thiêng liêng đó đi suốt cuộc đời cho đến khi nhắm mắt, xuôi tay - Tại sao có đảng viên khi vẫn còn tỉnh táo, đã vội quên đi lời thề khi vào Đảng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng.
 
Tâm là lòng, ý cũng là lòng, Bác Hồ dạy đảng viên phải “toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân”.
 
Mỗi đảng viên phải có tấm lòng, tấm lòng thật thà với Đảng khi còn chưa muộn, thật thà với nhân dân, thật thà trong cuộc sống.
Tấm lòng đó quý hóa biết bao!

Ngô Thế Kiên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP