02/06/2016 - 21:08

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

TTH - Sáng 2/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã đến dự, chỉ đạo và trực tiếp quán triệt các chuyên đề có liên quan.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu lưu ý: Trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết và chương trình hành động cần nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những vấn đề mới để chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu chịu trách nhiệm triển khai ngay các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của Bộ Chính trị, Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn chương trình hành động của Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân. Xây dựng chương trình hành động phải xác định rõ mục tiêu, nội dung công việc cụ thể, gắn trách nhiệm từng đồng chí cấp ủy viên phụ trách. Công tác tuyên truyền về nghị quyết, chương trình hành động phải thường xuyên, đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng.

Theo tinh thần chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, trong thời gian 1,5 ngày (2 -3/6) đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà giới thiệu về chuyên đề: “Những nội dung cốt lõi và mới trong báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng”; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao báo cáo: “Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 – 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020)”; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đoàn Thị Thanh Huyền “báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”...

Sau khi được quán triệt các nội dung, các chi, đảng bộ trong tỉnh sẽ tập trung triển khai xây dựng kế hoạch, gắn với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra; sớm đưa các nghị quyết, chương trình hành động của Đảng đi vào cuộc sống.                            

  Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP