Biên giới - biển đảo Thông tin về biển đảo

04/06/2016 - 10:46

Thành lập Ban điều phối Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam

Thủ tướng vừa quyết định thành lập Ban điều phối thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Thành lập Ban điều phối Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam. (Ảnh minh họa: (Cesti.gov.vn)

Ban điều phối thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối liên ngành, liên vùng để thống nhất thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên phạm vi cả nước.

Ban điều phối có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện các công việc sau:

Chỉ đạo các Bộ, ngành, tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương có biển (gọi tắt là địa phương ven biển) xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược trong giai đoạn 2016 - 2020; điều phối việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình đề án, dự án, nhiệm vụ đã được phê duyệt, bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan tổ chức có liên quan.

Điều phối, phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương ven biển giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành, liên tỉnh trong công tác quản lý khai thác, sử dụng, tài nguyên và bảo vệ môi trường thuộc phạm vi không gian vùng bờ nhằm bảo đảm phát triển bền vững.

Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát các Bộ, ngành và địa phương có liên quan trong việc cân đối, bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chiến lược.

Chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương ven biển xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế, huy động các nguồn tài trợ quốc tế để hỗ trợ triển khai thực hiện Chiến lược; ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ công tác nghiên cứu, điều tra cơ bản, thăm dò tài nguyên vùng bờ; phát triển, hoàn thiện hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường vùng bờ.

Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giải quyết, xử lý các mâu thuẫn, xung đột vượt quá thâm quyên của Ban điều phối trong hoạt động khai thác, sử dụng, tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ.

Kiểm tra, đánh giá định kỳ hàng năm việc thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Chiến lược.

Thành viên Ban điều phối bao gồm: Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 03 Phó trưởng ban, bao gồm: Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thứ trưởng Bộ Tài chính và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các thành viên bao gồm: đại diện lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học va Cong nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân của 28 địa phương ven biển. Các thành viên Ban điều phối làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Ban điều phối, có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban điều phối. Kinh phí hoạt động của Ban điều phối được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP