15/05/2022 - 10:16

Thi hành kỷ luật Đảng là công tác đặc biệt

TTH - Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hội nghị toàn Quốc giao ban công tác kiểm tra giám sát tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Trong mỗi thời kỳ cách mạng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng luôn góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đường lối, tư tưởng, quan điểm, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; từng bước kiềm chế, ngăn ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Quan điểm của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Việc thi hành kỷ luật Đảng là một mặt công tác đặc biệt hệ trọng của Đảng - một công việc thường xuyên như “đánh răng, rửa mặt” hằng ngày. Tăng cường kỷ luật của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Tuy nhiên, tăng cường kỷ luật không có nghĩa là phải thi hành kỷ luật cho nhiều, cho nặng mà chủ yếu là phải mang tính ngăn ngừa, giáo dục, thuyết phục nhưng vẫn đảm bảo yếu tố nghiêm minh của kỷ luật trong Đảng.

Bám sát quan điểm đó, trong thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh khi tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Đảng. Gắn việc xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm với tổ chức thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng.

Trong năm 2021 và quý I năm 2022, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trên địa bàn toàn tỉnh đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng (khiển trách) và 421 đảng viên (356 khiển trách, 42 cảnh cáo, 5 cách chức, 18 khai trừ). Việc xem xét xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm thời gian qua, đã thể hiện sự nghiêm minh nhưng cũng đảm bảo được tính nhân văn trong kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm, đảm bảo thấu tình, đạt lý. Do đó, tình trạng khiếu nại kỷ luật đã giảm mạnh so với nhiệm kỳ trước. Qua đó góp phần răn đe, cảnh báo, ngăn ngừa vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Cùng với việc thi hành kỷ luật, cấp ủy các cấp đã chủ động trong việc sắp xếp, giới thiệu, bố trí nhân sự, củng cố, kiện toàn cấp ủy; kịp thời xử lý đối với cán bộ vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước dẫn đến uy tín giảm sút, bảo đảm tính ổn định để lãnh đạo tổ chức, cơ quan và đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Có thể khẳng định, xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với tổ chức Đảng và đảng viên là một trong những điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Bài, ảnh: Trần Đức Hợp

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP