Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

13/01/2022 - 09:11

Uốn nắn những hạn chế, khuyết điểm

TTH - Tăng cường kiểm tra, giám sát (KTGS) đã kịp thời phát hiện và uốn nắn những tồn tại, khuyết điểm; củng cố, ngăn ngừa vi phạm; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ) và đội ngũ cán bộ, đảng viên (ĐV) trong toàn Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Phát hiện những hạn chế, thiếu sót

Kết thúc năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Đảng ủy Khối) đã hoàn thành 2/3 cuộc kiểm tra và 8/9 cuộc giám sát. “Mục đích của việc KTGS TCĐ và ĐV trong toàn Đảng bộ Khối là để đánh giá đúng tình hình, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân; chỉ ra mặt tích cực, ưu điểm để phát huy. Đồng thời, kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót để yêu cầu cấp ủy, TCĐ và ĐV được KTGS phải có kế hoạch khắc phục”, Phó Bí thư Đảng ủy Khối - Hoàng Ngọc Tuấn chia sẻ.

Qua giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy, cá nhân Phó Bí thư Chi bộ Công ty Bảo Việt Thừa Thiên Huế. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhận thấy, vi phạm chưa đến mức phải xem xét kỷ luật, nên yêu cầu Chi ủy, cá nhân Phó Bí thư Chi bộ Công ty Bảo Việt Thừa Thiên Huế kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp khắc phục sớm nhất về xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của đơn vị.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã tiến hành xem xét và thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với hình thức khiển trách. Tiến hành kiểm tra TCĐ và ĐV khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (TRT), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kỷ luật khiển trách 1 chi bộ trực thuộc đảng ủy này. Nội dung vi phạm là thiếu trách nhiệm trong việc xây dựng, ban hành quy chế làm việc; thực hiện không đúng quy định về công tác cán bộ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; vi phạm nguyên tắc sinh hoạt Đảng.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng Khối cũng đã kỷ luật 32 ĐV từ khiển trách đến cảnh cáo vì vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa giá đình; về những điều ĐV không được làm; nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Ban Thường vụ Đảng Khối cũng quyết định cho ra khỏi Đảng 3 trường hợp; xóa tên đảng viên 2 trường hợp và đình chỉ sinh hoạt 2 trường hợp…

Thẳng thắn nhìn nhận, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ rõ, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Khối thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với TCĐ và ĐV chưa nhiều. Công tác giám sát việc thực hiện kết luận các cuộc KTGS của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Khối chưa thường xuyên.

Một số cuộc KTGS của một số cấp ủy, TCĐ, UBKT Đảng ủy cơ sở thực hiện chưa hoàn thành kế hoạch đề ra; số ít chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở xây dựng chương trình KTGS ĐV chưa rõ nội dung và đối tượng. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của một số Đảng ủy, chi bộ cơ sở chưa nghiêm túc và đầy đủ.

“Tình trạng ĐV vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình có chiều hướng tăng cao. Một số cấp ủy cơ sở chưa thực sự quan tâm đúng mức, chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình đối với công tác KTGS; nhân sự cấp ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở thay đổi, biến động chưa được kiện toàn kịp thời”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối - Nguyễn Hữu Tiến khẳng định.

Tăng cường giám sát thường xuyên

Năm 2022 mở ra với những thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, vì vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xác định, cần phải nâng cao hơn nữa nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp ủy, TCĐ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, UBKT các cấp đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KTGS; gắn KTGS với việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), trách nhiệm nêu gương của cấp ủy viên, người đứng đầu.

“Đảng ủy Khối đã thống nhất chương trình, kế hoạch KTGS trong năm 2022. Trong đó, tăng cường công tác KTGS phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp ngay từ đầu năm. Chỉ đạo UBKT cấp mình thực hiện tốt chức năng tham mưu, thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ KTGS để phòng, ngừa vi phạm tiêu cực”, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối - Hoàng Thế Diệu trao đổi.

Năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm để cùng nỗ lực cố gắng thực hiện đạt kết quả cao nhất trong công tác KTGS, thi hành kỷ luật TCĐ và ĐV. Trong đó, đề cao vai trò, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, TCĐ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, UBKT các cấp. 

“Tích cực phát hiện, kiểm tra TCĐ và ĐV khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết dứt điểm, kịp thời đơn thư tố cáo và xử lý TCĐ và ĐV vi phạm; tăng cường giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình, nhất là những nơi có vấn đề “nổi cộm”, kịp thời để xuất biện pháp giải quyết, góp phần giữ vững ổn định cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối; kiện toàn, bổ sung UBKT các cấp; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KTGS và kỷ luật của Đảng; xây dựng Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh luôn “Trong sạch, vững mạnh”, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Nguyễn Tài Tuệ khẳng định.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP