Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

04/07/2016 - 08:20

Vận dụng quan điểm Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy

TTH - Các văn kiện Đại hội XII của Đảng có giá trị to lớn cả về lý luận và thực tiễn. Đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy, học tập ở trường chính trị là yêu cầu thiết thực, quan trọng trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay.

Có thể nói, hầu như tất cả các quan điểm lớn của Đại hội XII đều mang trong đó những luận cứ khoa học của các bộ môn triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh… Đây là những vấn đề gắn với những nội dung chủ yếu của chương trình, giáo trình l‎ý luận chính trị - hành chính. Chính vì vậy, việc đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy, học tập ở trường chính trị vừa là yêu cầu thiết thực của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt của mỗi đảng viên, giảng viên và học viên.

Trong mỗi giờ lên lớp, giảng viên Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh luôn vận dụng quan điểm NQ Đại hội XII của Đảng. Ảnh: Anh Phong

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đó, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã tập trung thực hiện tốt công tác nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, viên chức, giảng viên và học viên về các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, đảm bảo tính thiết thực, rõ việc, rõ người, dễ hiểu và dễ triển khai; đồng thời gắn chặt chẽ với quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Cùng với đó, Ban Giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên được tham dự đầy đủ các hội nghị nghiên cứu, học tập và quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tham gia các lớp tập huấn ở học viện, các viện chuyên ngành và tham dự các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn của tỉnh nhằm giúp cho giảng viên nắm chắc lý luận và thực tiễn, chủ động trong liên hệ, vận dụng. Mỗi giảng viên nêu cao ý thức sâu sắc việc đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào bài giảng là việc làm cần thiết, vừa là nhiệm vụ vừa là trách nhiệm của người giảng viên để giúp học viên kịp thời cập nhật kiến thức mới, vận dụng vào thực tiễn công tác đạt hiệu quả. Trên cơ sở nhận thức đúng đắn, bản thân mỗi giảng viên tự giác học tập, nghiên cứu nghị quyết đại hội Đảng các cấp một cách đầy đủ, nghiêm túc, trách nhiệm, tránh hình thức, để nắm chắc tinh thần, nội dung của nghị quyết, từ đó góp phần liên hệ chính xác, sát với tình hình thực tiễn ở mỗi địa phương, đơn vị trong bài giảng.

Ngoài ra, trong khi giảng dạy, giảng viên bổ sung cập nhật những nội dung của giáo trình còn thiếu, lạc hậu hoặc chưa thể hiện đầy đủ, đúng theo nội dung, tinh thần của các văn kiện được Đại hội XII thông qua. Đồng thời, có sự so sánh các quan điểm, luận điểm của các nghị quyết sau so với các nghị quyết trước đó, bảo đảm tính chính xác, khoa học, có hệ thống và sát đúng nội dung, tinh thần, tư tưởng của các văn kiện, đảm bảo chuyển tải đến người học đạt được hiệu quả cao nhất; không cắt xén máy móc, phiến diện, lệch lạc trong nghiên cứu cũng như trong giảng dạy.

Qua đó, những tư tưởng cơ bản, quan điểm chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những vấn đề mới của nghị quyết sẽ thiết thực đi vào cuộc sống, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội.

Th.s Nguyễn Thị Châu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP