Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

Khi quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Phú Lộc đã tạo được động lực thúc đẩy mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP