Giáo dục Tin tức giáo dục

Tháo gỡ khó khăn trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực, giúp người học biết vận dụng kiến thức vào đời sống.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP