Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

15/07/2020 - 15:33

Hướng dẫn Nhân dân tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV

TTH.VN - Căn cứ Hướng dẫn số 08-HD/TU, ngày 07/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Công văn số 1830-CV/TU, ngày 23/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Thảo luận các văn kiện đại hội”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn Nhân dân tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (gọi tắt là Báo cáo chính trị) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, nhằm tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân nhằm nâng cao chất lượng Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

2. Yêu cầu

Việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị phải được tiến hành bằng nhiều hình thức, phương pháp, phát huy trí tuệ các tầng lớp nhân dân; phòng, chống các thế lực xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá đại hội.

Bám sát quy định về thời gian, nội dung lấy ý kiến nhân dân theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự chỉ đạo, định hướng của các cấp ủy đảng.

Các ý kiến tham gia góp ý của nhân dân phải được tổng hợp đầy đủ, trung thực, khách quan và chính xác.

Các nhân sĩ trí thức tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Ảnh: Phan Thành 

II.THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THẢO LUẬN, GÓP Ý KIẾN

1. Thời gian

Việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị được tiến hành từ ngày 15/7/2020 đến ngày 15/8/2020.

2. Nội dung thảo luận, góp ý kiến(có văn bản hướng dẫn kèm theo).

3. Hình thức thảo luận, góp ý kiến

Nhân dân thảo luận, góp ý kiến bằng các hình thức như sau:

Gửi ý kiến đóng góp đến các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh, như: Báo Thừa Thiên Huế, Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh (Văn phòng Tỉnh ủy)…

Gửi ý kiến đóng góp tới cấp ủy đảng các cấp.

Góp ý kiến trực tiếp tại các hội nghị lấy ý kiến nhân dân, các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội.

III. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI ĐỂ NHÂN DÂN THẢO LUẬN, GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

1. Tổ chức công bố dự thảo Báo cáo chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng

Báo Thừa Thiên Huế, Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh (Văn phòng Tỉnh ủy)… mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề “Góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI”; đăng toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị để tiếp nhận, chọn lọc đăng tải và tổng hợp các ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là của các vị lão thành cách mạng, trí thức, nhân sĩ, nhà khoa học…  

Đài Phát thanh vàTruyền hình tỉnh giới thiệu các nội dung chính của Báo cáo chính trị trong các chương trình thời sự hằng ngày.

Các bản tin, tập san, website của các địa phương, đơn vị tổ chức đăng tóm tắt hoặc trích đăng những nội dung dự thảo Báo cáo chính trị có liên quan đến ngành lĩnh vực của mình.

2. Tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân qua thư; tổng hợp và gửi ý kiến về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

2.1. Tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân qua thư

Các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức tiếp nhận thư góp ý của nhân dân gửi trực tiếp tới cấp ủy; phân công cán bộ làm công tác tổng hợp các ý kiến đóng góp. Mỗi đơn vị lập một báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị qua thư gửi trực tiếp đến cấp ủy, gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh, nhất là Báo Thừa Thiên Huế, Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh (Văn phòng Tỉnh ủy)…tiếp nhận thư gửi trực tiếp đến cáccơ quan, đơn vị; tổng hợp các ý kiến đóng góp gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

2.2. Tổng hợp các ý kiến đóng góp của Nhân dân

 Việc tổng hợp các ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trịthực hiện theo hướng dẫn số 08-HD/TU, ngày 07/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Hướng dẫn tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

2.3. Gửi các ý kiến đóng góp của nhân dân về cấp tỉnh

Các báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân qua thư, qua các cơ quan thông tấn báo chí; của đội ngũ trí thức (chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, giới báo chí, văn nghệ sỹ…) gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 20/8/2020.

Các báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp gửi về Ban Dân vận Tỉnh ủy.

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Xây dựng và ban hành Hướng dẫn nhân dân tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trịcủa Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, triển khai việc lấy kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trong toàn Đảng, toàn xã hội.

Theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng, dư luận xã hội xoay quanh nội dung dự thảo Báo cáo chính trị; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namcác đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh

Ngoài việc hướng dẫn, tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên, hội viên vào dự thảo Báo cáo chính trị theo hệ thống ngành dọc, cần chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân, nhất là các lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ… tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị.

Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư của đoàn viên, hội viên về nội dung dự thảo Báo cáo chính trị.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn việc tuyên truyền, triển khai việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là việc đăng, phát các ý kiến đóng góp của nhân dân.

Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chỉ đạo việc ngăn chặn các trang mạng xã hội, các blog cá nhân có nội dung xuyên tạc dự thảo Báo cáo chính trị, chống phá đại hội.

4. Các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị; thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông trong việc công bố dự thảo Báo cáo chính trị và tuyên truyền việc đóng góp ý kiến của nhân dân.

Đăng tải chính xác, đầy đủ dự thảo Báo cáo chính trị. Mở chuyên trang, chuyên mục,chuyên đề “Góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI”để tiếp nhận ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị. Chọn lọc đăng tải một số ý kiến tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là các vị lão thành cách mạng, trí thức, nhân sỹ, nhà khoa học…

Tổ chức diễn đàn, tọa đàm trao đổi, thảo luận, đối thoại giữa lãnh đạo hoặc tổ chức đảng với các tầng lớp nhân dânliên quan đến nội dung dự thảo Báo cáo chính trị, trong đó chú trọng những nét mới, những chủ trương, định hướng lớn được nêu tại dự thảo Báo cáo chính trị.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cần bố trí phát sóng thời điểm thích hợp để thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân theo dõi, tiếp thu đầy đủ, trọn vẹn nội dung dự thảo Báo cáo chính trị.

Trong thời gian lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, lãnh đạo các cơ quan báo chí cần nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc kiểm duyệt, đăng, phát tin bài, phóng sự để không xảy ra tình trạng thông tin sai lệch, gây bất lợi tới việc chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền và dư luận xã hội. 

5. Ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

Tham mưu cho cấp ủy hướng dẫn tuyên truyền nhân dân tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị.

Biên soạn và phát hành các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền dự thảo Báo cáo chính trị.

Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung dự thảo Báo cáo chính trị; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tăng cường báo cáo, giới thiệu dự thảo Báo cáo chính trị.

Chủ động tham mưu giúp cấp ủy tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị qua thư gửi trực tiếp đến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ýkiến của nhân dân tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị, đề nghị các địa phương, đơn vị gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, ĐT: 080.54142, email: ngocanhbtg2020@gmail.comđể tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trên đây là Hướng dẫn nhân dân tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Chí Quang

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP