Hơn 2.000 lao động ảnh hưởng do doanh nghiệp thiếu đơn hàng

Trên địa bàn toàn tỉnh có 11 DN bị ảnh hưởng sản xuất, kinh doanh do thiếu đơn hàng phải cắt giảm lao động, việc làm.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP