12/11/2014 - 06:19

Phú Vang hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục

TTH - Ngày 11-11, UBND huyện Phú Vang đã tổ chức hội nghị thông qua đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Tham dự hội nghị có lãnh đạo của 20 xã, thị trấn và hiệu trưởng, hiệu phó, chủ tịch Công đoàn các trường mầm non, tiểu học, THCS đóng trên địa bàn huyện.

Theo đề án, trong thời gian tới, Phú Vang sẽ đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác; hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập...

Hào Vũ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP