Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

Tăng cường giám sát hoạt động đấu giá tài sản

Mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP