Giá nông sản giảm 15% nhưng kim ngạch xuất khẩu vượt mục tiêu

Năm nay, lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục duy trì 10 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó có 5 mặt hàng trên 3 tỷ USD

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP