Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

17/10/2020 - 13:56

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2020)

Tích cực làm tốt công tác tham mưu

TTH.VN - Suốt 90 năm qua, Văn phòng Tỉnh uỷ nói riêng và Văn phòng cấp uỷ nói chung luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đội ngũ Văn phòng Tỉnh ủy không ngừng vững mạnh về mọi mặt. Ảnh: Anh Phong

Nỗ lực cố gắng không ngừng

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của bao thế hệ làm công tác văn phòng qua các thời kỳ cách mạng, đội ngũ cán bộ văn phòng hôm nay đã không ngừng học tập, rèn luyện, đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua thử thách để vươn lên làm tốt công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đồng thời, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, ban hành các nghị quyết chuyên đề và các chương trình hành động cụ thể. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng HĐND và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, tham mưu, điều hòa, phối hợp hoạt động của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh thông suốt, có hiệu lực, hiệu quả.

Với ý thức trách nhiệm cao, Văn phòng Tỉnh uỷ đã tập trung làm tốt công tác tham mưu, giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng các cấp thành công; tổ chức đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết góp phần hoàn thành chương trình công tác hàng năm và toàn khóa của Tỉnh uỷ. Đồng thời, quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở; góp phần đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Điểm nổi bật là Văn phòng Tỉnh uỷ đã tích cực phối hợp với các ban ngành liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng Đề án Tổng kết Kết luận 48 để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 54 về xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Qua thực tế lãnh đạo điều hành của cấp ủy, những chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành không những vận dụng đúng đắn các quan điểm, đường lối của Đảng mà còn kịp thời, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đã và đang đi vào cuộc sống. Nhờ vậy, những năm qua, kinh tế của tỉnh tăng trưởng với nhịp độ khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững.

Tiềm năng, thế mạnh của tỉnh được khơi dậy; động viên được các nguồn lực trong dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vũng, văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, nhất là trong giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Diện mạo nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng có nhiều đổi mới. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy.

Cùng với công tác tham mưu, công tác phục vụ ngày càng theo hướng văn minh, hiện đại, đáp ứng sự lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ. Bộ phận hành chính, văn thư đã bám sát nhiệm vụ chính trị, bảo đảm công văn đi, đến chính xác, bảo mật, kịp thời, đúng địa chỉ. Công tác lưu trữ từng bước được hiện đại hoá và chuẩn hoá. Bộ phận cơ yếu thường xuyên giữ vững thông tin liên lạc, đảm bảo bí mật, phục vụ sự lãnh đạo kịp thời của cấp uỷ.

Bên cạnh đó, năng lực công nghệ thông tin ngày càng được tăng cường và nâng cao cả về chất và lượng, bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác. Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ quản lý, vận hành, xây dựng, nghiên cứu phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng của tỉnh, bảo đảm thông tin thông suốt với Trung ương, các đảng bộ trực thuộc và các sở, ban, ngành trong tỉnh, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trên các lĩnh vực, góp phần tích cực và hiệu quả trong cải cách hành chính của các cơ quan Đảng.

Cổng thông tin điện tử, Website Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế được duy trì ổn định, lượng thông tin chất lượng ngày càng cao, nội dung phong phú, số lượt người truy cập ngày càng tăng. Hoạt động của Đảng bộ, cơ quan các đoàn thể ngày càng đi vào nền nếp; tạo dựng nhiều phong trào vừa có bề nổi, vừa đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đạt được những kết quả và thành tích quan trọng đó, trước hết là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ; sự nỗ lực phấn đấu, đồng sức đồng lòng, vượt qua khó khăn thử thách, kế thừa và phát huy truyền thống 90 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành của các thế hệ làm công tác văn phòng cấp uỷ. Đó chính là nguồn sức mạnh tinh thần quý báu và là động lực mạnh mẽ giúp mỗi một cán bộ, nhân viên văn phòng cấp uỷ phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Bước vào thời kỳ mới, thời kỳ có ý nghĩa quan trọng, thời kỳ tiếp tục hội nhập ngày càng sâu rộng với yêu cầu chuyển nhanh sang xã hội thông tin và nền kinh tế tri thức, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời đại công nghiệp lần thứ tư; là thời kỳ triển khai thực hiện nhiều nghị quyết quan trọng của Trung ương, của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và đặc biệt là Nghị quyết 54-NQ/TW, của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Gần đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đội ngũ Văn phòng Tỉnh ủy càng tất bật hơn với công việc. Ảnh: Phong Anh

Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, toàn thể cán bộ, đảng viên Văn phòng Tỉnh uỷ sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Quyết tâm xây dựng Văn phòng Tỉnh uỷ xứng đáng là cơ quan tham mưu bản lĩnh, trí tuệ, ngang tầm nhiệm vụ mới, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh.

Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn và đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; là một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc; Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao.

Đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm du lịch, văn hóa và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á; luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh.

Với những thành tích đã đạt được, Văn phòng Tỉnh ủy đã vinh dự được Đảng, Nhà nước đánh giá cao và trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: 1 Huân chương Lao động hạng Nhất, 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, 2 Huân chương Lao động hạng III, Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Trung ương Đảng, nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và những danh hiệu cao quý khác...

Hoàng Khánh Hùng

                                                                                   (TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP