Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

Đầu tư cho khuyến nông

Hoạt động khuyến nông mang đến nhiều mô hình mới, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp và đã có nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi được nhân rộng...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP