Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

Tập trung nguồn lực thu hoạch lúa đông xuân

Vụ đông xuân 2021-2022, toàn tỉnh đưa vào gieo cấy hơn 28 nghìn ha lúa.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP