Động lực từ các phong trào thi đua

Lồng ghép nội dung xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh và tạo phong trào thi đua từ gia đình đến trường học, công sở...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP