Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Cộng đồng trách nhiệm giải quyết rốt ráo phản ánh hiện trường

Trung tâm IOC với khối lượng phản ánh hiện nay đang tiếp nhận trung bình gần 40 phản ánh/1 ngày.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP