Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Hồ sơ giải quyết TTHC được lưu trữ và do cơ quan có thẩm quyền giải quyết quản lý trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP