Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường, xã

Đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP