Giúp phụ nữ biên cương vươn lên

“Giúp 26 hộ thoát nghèo, 11 hộ chuyển từ nghèo lên diện cận nghèo...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP