Các bệnh viện sẵn sàng nhân lực, thuốc, trang thiết bị

Chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả công tác khắc phục hậu quả thiên tai và cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống;

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP