Kinh tế Công nghiệp - TTCN

Đảm bảo cơ sở hạ tầng để đón đầu nhà đầu tư lớn, có thương hiệu

Năm 2021, nhu cầu của hạ tầng Khu Công nghiệp và Khu phi Thuế quan Sài Gòn - Chân Mây là 230ha.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP