Kinh tế Công nghiệp - TTCN

A Lưới quan tâm phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Lãnh đạo huyện A Lưới nhấn mạnh, thời gian tới cần tiếp tục quan tâm phát triển CN-TTCN. Trong đó sẽ tiếp tục xây dựng Đề án phát triển CN-TTCN giai đoạn 2021 - 2026

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP