Giáo dục Khuyến học

Học tập suốt đời qua các mô hình tiêu biểu

Với nòng cốt là Hội Khuyến học, Thừa Thiên Huế thực hiện có hiệu quả Quyết định số 281/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ đề án về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP